Tuesday
2023-09-26
8:50 AM
Login form
Search
Calendar
«  November 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 5
Site friends
 • Create your own site
 • Statistics

  Total online: 1
  Guests: 1
  Users: 0

  My site

  Main » 2009 » November » 19 » ZAKON O LOVSTVU
  11:26 PM
  ZAKON O LOVSTVU

  ZAKON O LOVSTVU

  (Objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 39/93, 44/93, 60/93)
  I OSNOVNE ODREDBE  Član 1.
  Ovim zakonom uređuju se zaštita, gajenje, lov i korišćenje divljači kao prirodnog bogatstva.

  Član 2.
  Divljači, u smislu ovog zakona smatraju se divlji sisari i ptice koje se kao dobra od opšteg interesa štite i koriste na način utvrđen ovim zakonom. Zaštićenom divljači, u smislu ovog zakona, smatra se divljač na koju je lov trajno zabranjen ili je zabranjen u određenom periodu (lovostaj). Zaštitom divljači, u smislu ovog zakona, smatra se preduzimanje mera koje obezbeđuju uslove za opstanak i razvoj populacije određene vrste divljači kao i njenu zaštitu od protivzakonskog korišćenja. Gajenjem divljači, u smislu ovog zakona, smatra se preduzimanje mera u cilju održavanja, obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima lovišta. Lovištem u smislu ovog zakona, smatra se površina zemljišta, vode i šume koja predstavlja lovno-prirodnu celinu i obezbeđuje ekološke uslove za uspešno gajenje određene vrste divljači ili više vrsta divljači. Rezervatom, u smislu ovog zakona, smatra se deo lovišta u kojem se preduzimaju posebne mere gajenja i zaštite radi obnavljanja (reprodukcije) divljači.

  Član 3.
  Zabranjeno je proganjanje, zlostavljanje ili namerno uznemiravanje divljači. Zabranjeno je da se lovom ili na drugi način uništi ili ugrozi opstanak bilo koje vrste divljači u prirodi.

  II ZAŠTITA DIVLJAČI

  Član 4.
  Trajnom zabranom lova zaštićuju se:
  1) sisari: ris (lunx lunx), hermelin (Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), osim u blizini fazanerija, do 500 m, stepski tvor (Mustela eversmanni), šareni tvor (Vormela peregusna) i vidra (Lutra lutra),
  2) ptice: severni gnjurci (Gaviidae), nesiti (Pelecanidae), čaplje, (Ardeidae) (osim sive čaplje), kašikare i ražnjeni (Threskornithidae), rode (Ciconiidae), labudovi (s.f. Sugninae), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), šarena utva (Tadorna tadorna), plavokljunka (Od`yura leucocerhala), mala lisasta guska (Anser erytropus), sve ptice grabljivice (orlovi, orlovi lešinari, jastrebovi (izuzev jastrebova kokošara), mišari, lunje, eje i sokolovi), veliki tetreb (Tetrao urogallus), ždralovi (Grudae), droplje (Otidiade), šljuke sabljarke (s.f. Recurvirostrinae), liskonoge (s.f. Palaropodinae), vivak (Vanellus vanellus), zijavci (Glaveolidae), galebovi i čigre (Lariidae), kukavice (Cuculidae), sove (Strigidae), elgnjevi (Caprimulgidae), pištare (Apodidae), zlatovrane (Coraciidae), vodomari (Alcedinidae), pčelarice (Meropidae), pupavci (Upupidae) i detlići (Picidae), zatim sve ptice pevačice, osim sive vrane, svrake, sojke i gačca.
  Zabranom lova u određenom periodu (u daljem tekstu: lovostaj) zaštićuju se:
  1) sisari: evropski jelen (Cervus elaphus) jelen lopatar (Cervus dama), virdžinijski jelen (Odocoileus virginianus), srna (Capreolus capreolus), divokoza (rupicapra rupicapra), muflon (Ovis musimon), divlja svinja (Sus scrofa), medved, (Ursus arctos), kuna zlatica (Martes martes), kuna belica (Martes foina), jazavac (Meles meles), ondatra (Ondatra zibethica), veverica (Sciurus vulgaris), sivi puh (Glis glis) i zec (Lepus europeaus).
  2) ptice: gnjurci (Podicipedidae), vranci (Phalacrocoracidae), siva čaplja (Ardea cinerea), divlja guska (Anser anser), lisasta guska (A. Albifrons), guska glogovnjača (A. fabalis), divlje plovke (Anas spp. Aythya spp., Netta rufina, Clangula hyemalis, Bucephala clangula), (osim plovaka koje su zasticene trajnom zabranom lova), zatim ronci (Mergus spp.), jastreb kokosar (Accipiter gentilis), lestarka (Tetrastes bonasisa), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), poljska jarebica (Perdidx perdidx), prepelica (Coturnix coturnix), fazan, (Phasianus spp.) barski petlic i barske koke (Rallidae), sljuke zdrali (s.f. Chradriinae) (osim vivka, kao i prave sljuke (sf. Scolopacinae), sljuka potrk (Burhinus oedicnemus) golubovi (Columba spp.), gugutka i grlica (Streptopelia spp.) sojka (Garrulus glandarius), i gacac (Corvus frugilegus). Lovostaj se može utvrditi i za drugu divljač ako bi na određenom području bio ugrožen njen opstanak (divljač van režima zaštite) i to za: 1) sisare: vuk (Canis lupus), šakal (Canis aureus), lisica (Vulpes vulpes), rakunopas (Nyctereutes procyonoides), divlja mačka (Felis silvestris) i tvor (Mustela putorius).
  2) ptice: siva vrana (Corvus corone cornix) i svraka (Pica pica). Naredbu o lovostaju iz st. 2. i 3. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove lovstva (u daljem teksu: ministar).

  Član 5.
  Lovostaj divljači ne odnosi se na divljač koja se gaju u ograđenim lovištima, odnosno u ograđenom delu lovišta čija površina je manja od 1000 ha. Ograđenim lovištem odnosno ograđenim delom lovišta, u smislu ovog zakona, smatra se prostor ograđen i namenjen intenzivnom gajenju divljači, ili gajenju, zaštiti i lovu divljači, razmnožavanju divljači radi naseljavanja lovišta ili za druge namene određene lovnom osnovom. Ako ograđivanje prostora namenjenog za intenzivno gajenje i lov divljači nije predviđeno lovnom osnovom, ograđivanje se može vršiti na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za poslove lovstva (u daljem teksu: Ministarstvo). U lovištima iz stava 1. ovog člana zabranjena je ispaša stoke.

  Član 6.
  Zabranjeno je hvatanje zaštićene divljači ili njeno držanje u zatvorenom ili ograđenom prostoru, uništavanje legala, gnezda i jaja, kao sakupljanje jaja zaštićenih ptica. Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na organizovano hvatanje povređene divljači ili divljači ugrožene od elementarnih nepogoda i kada se sprovode određene mere gajenja ili naseljavanja divljači. Divljač se ne može držati u zatvorenom prostoru duže od mesec dana od dana prestanka delovanja elementarnih nepogoda, odnosno izlečenja povrede, odnosno sprovođenja određenih mera gajenja.

  Član 7.
  Preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje koje gazduje lovištem (u daljem tekstu: korisnik lovišta) dužno je da u neograđenom lovištu ustanovi rezervat na površini od najmanje jedne petine ukupne površine lovišta. U rezervatu je zabranjen lov zaštićene divljači u periodu od tri godine od dana njegovog ustanovljavanja.

  Član 8.
  Pre unošenja divljači u lovište mora se izvršiti njena zdravstvena kontrola u skladu sa zakonom. Divljač se moze unositi u lovište ako se unošenjem te vrste divljači ne ugrožava biološka ravnoteža u lovištu. Unošenje u lovište nove vrste divljači stranog porekla vrši se uz odobrenje Ministarstva.

  Član 9.
  Ako se u lovištu osetno smanji brojnost neke vrste lovostajem zaštićene divljači, korisnik lovišta je dužan da obustavi lov te divljači i preduzme mere radi uspostavljanja broja divljači utvrđenog u lovnoj osnovi (kapacitet lovišta).

  Član 10.
  Ako od zaštićene divljači nastupi neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi ili imovinu preduzeća, drugih pravnih lica i građana, kao i u slučaju bitnih promena međusobnog odnosa brojnosti vrsta divljači u lovištu, određena zaštićena divljač može se loviti uz odobrenje Ministarstva. Odstrel zaštićene divljači može se izvršiti i bez odobrenja kada je u pitanju neposredna odbrana života ljudi i imovine pod uslovom da su preduzete propisane mere radi sprečavanja šteta od divljači.

  Član 11.
  O zaštićenoj divljači koja se nalazi van lovišta stara se vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, vode i šume na kojoj je divljač. Staranjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se preduzimanje mera zaštite i gajenja zaštićene divljači utvrđenih ovim zakonom.

  Član 12.
  Ministarstvo može ustanoviti nagradu za smanjivanje broja divljači koja nanosi štetu imovini preduzeća i građana. Aktom o ustanovljenju nagrade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se naročito: vrsta divljači za čiji se odstrel ustanovaljava nagrada, visine nagrade, uslovi i način njene isplate.
  Član 13.
  Zabranjena je žetva i košenje poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za isterivanje, odnosno plašenje divljači. Zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištima. Zabranjeno je oblaganje otvorenih kanala, akumulacija, jezera i obala vodotoka plastičnim i drugim materijalima na način koji bi ugrožavao divljač.

  Član 14.
  Trovanje divljači je zabranjeno.

  Član 15.
  Psi i mačke koji se bez kontrole kreću u lovištu, ako su udaljeni više od 200 metara od stambene ili neke druge zgrade mogu se odstreliti bez dozvole. Ministar donosi propis o uslovima i načinu pod kojima se mogu puštati, voditi i koristiti u lovištu.

  Član 16.
  Bez odobrenja korisnika lovišta niko se ne može naoružan ili opremljen drugim sredstvima za lov kretati kroz lovište, osim pripadnika vojske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i lica kojima je povereno čuvanje lovišta i objekata koji se nalaze u lovištu.

  Član 17.
  Mere zaštite iz čl. 5, 6, 7, i 11. ovog zakona ne odnose se na divljač za potrebe naučnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova, muzeja i u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, naseljavanju lovišta, kao i na divljač za potrebe ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa ako je za to izdato odobrenje Ministarstva. U slučajevima iz stava 1. ovog člana korisnik divljači je dužan da postupa na human način.

  III LOVIŠTE I LOVNO PODRUČJE

  Član 18.
  Lovište ustanovljava ministar. Aktom o ustanovljenju lovišta određuju se naročito: naziv lovišta, granice i površina lovišta, vrste divljači u lovištu, kao i vrste divljači koje su pod zaštitom i drugi neophodni podaci. Lovišta mogu biti otvorena i ograđena.

  Član 19.
  Naseljena mesta, groblja, javni putevi, parkovi u naseljima, objekti za lečenje, odmor i rekreaciju, aerodomi, dvorišta stambenih zgrada van naseljenih mesta i na selu najmanje 200 metara od stala, stambenih zgrada i dvorišta seoskog domaćinstva, kao i dvorišta industrijskih i drugih objekata ne smatraju se lovištem, u smislu ovog zakona.

  Član 20.
  Lovište se daje na gazdovanje jednom korisniku lovišta koji ispunjava uslove iz čl. 24. i 57. ovog zakona. Lovište se može dati na gazdovanje preduzeću ili Lovačkom savezu Srbije. Lovački savez Srbije gazduje lovištem preko lovačkog udruženja organizovanog na području na kome je ustanovljeno lovište a koje je njegov član. U slučaju iz stava 3. ovog člana lovačko udruženje mora ispunjavati uslove iz čl. 24. i 57. ovog zakona. Lovištem ustanovljenim na području nacionalnog parka gazduje preduzeće koje upravlja nacionalnim parkom. Lovište se daje na gazdovanje na određeno vreme koje ne može biti kraće od 10 godina. Korisnik lovišta ne može lovište ili njegov deo ustupiti drugom korisniku na gazdovanje ili ga dati u zakup, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Lovački savez Srbije i lovačko udruženje zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu gazdovanja lovištem na koji saglasnost daje ministar.

  Član 21.
  Lovište se daje na gazdovanje putem javnog oglasa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, lovište koje se prostire u kompleksu šuma u državnoj svojini i na zemljištu, šumama i vodama u tom kompleksu, kao i lovište u kome se nalazi veštački ribnjak koji ima poseban značaj za gajenje određene divljači, može se dati na gazdovanje bez oglasa javnom preduzeću koje gazduje tim šumama, odnosno preduzeću koje gazduje ribnjakom. Bliže uslove, postupak i način davanja lovišta na gazdovanje utvrđuje ministar.

  Član 22.
  O davanju lovišta na gazdovanje Ministarstvo sa korisnikom lovišta zaključuje ugovor koji sadrži naročito: vreme na koje se lovište daje na gazdovanje, fond divljači, prava i obaveze korisnika lovišta u pogledu zaštite i gajenja divljači, mere za unapređivanje gazdovanja lovištem, kao odredbe o odgovornosti za čuvanje lovišta i odgovornosti za sprovođenje mera zaštite, uslove raskida ugovora i prava korisnika lovišta u slučaju oduzimanja lovišta u skladu sa ovim zakonom.

  Član 23.
  Korisnik lovišta je dužan da u roku od tri meseca od dana zaključenja ugovora iz člana 22. ovog zakona vidno obeleži granice lovišta i granice rezervata u lovištu.

  Član 24.
  Korisnik lovišta može gazdovati lovištem ako obezbedi da stručne poslove gajenja, zaštite i organizovanja lova divljači obavljaju lica sa najmanje IV stepenom šumarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke stočarskog smera i službu za čuvanje lovišta.

  Član 25.
  Pravo gazdovanja lovištem može se oduzeti ako korisnik lovišta ne gazduje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom iz člana 22. ovog zakona. Pravo gazdovanja lovištem ili delom lovišta može se oduzeti i: 1) ako se lovište ili deo lovišta nameni intenzivnom gajenju divljači u ograđenom lovištu a korisnik lovišta ne može da obezbedi potrebne uslove; 2) ako su u lovištu ili delu lovišta prestali uslovi zbog kojih je lovište ustanovljeno. Ministar odlučuje o oduzimanju prava gazdovanja lovištem ili delom lovišta.

  Član 26.
  Radi obezbeđenja istih uslova i preduzimanja istovremenih mera u lovištima u kojima postoje ekološki i privredni uslovi za gajenje i unapređivanje gazdovanja sa krupnom divljači (jeleni, srna, divlja svinja, medved, divokoza i dr.) može se ustanoviti lovno područje. Lovno područje obuhvata površinu više lovišta ili delova lovišta i zaokružena je prirodna celina u kojoj postoje ekološki i privredni uslovi za gajenje krupne divljači i za koje se mogu utvrditi lovnom osnovom iste mere gazdovanja. Lovno područje ustanovljava ministar.

  IV GAZDOVANJE LOVIŠTEM

  Član 27.
  Zaštite i gajenje divljači, uređivanje i održavanje lovišta, lovljenje i korišćenje ulovljene divljači i njenih delova u lovištu, odnosno u lovnom području (u daljem tekstu: gazdovanje lovištem) vrši se na osnovu lovne osnove. Lovnu osnovu za gazdovanje lovištem donosi korisnik lovišta. Lovnu osnovu za gazdovanje lovnim područjem donose korisnici lovišta na tom području. Sredstva za izradu lovne osnove lovnog područja korisnici lovišta obezbeđuju srazmerno površinama lovišta koja su obuhvaćena lovnim područjem. U slučaju da korisnici ne donesu lovnu osnovu lovnog područja u roku utvrđjenom ovim zakonom, Ministarstvo će obavezati jednog od korisnika da donese lovnu osnovu.

  Član 28.
  Lovna osnova za gazdovanje lovištem, odnosno lovna osnova za gazdovanje lovnim područjem donosi se za period od 10 godina. Lovna osnova lovišta naročito sadrži: prikaz stanja; prirodne i druge uslove za život i razvoj populacija divljači; stanje fonda divljači; broj i vrstu lovnih i lovnotehničkih objekata u lovištu; ciljeve gazdovanja i mere za njihovo ostvarivanje; plan obnavljanja i prirasta divljači; plan uređivanja i održavanja lovišta; mere ishrane divljači; mere zaštite divljači; lov divljači i mere za sprečavanje šteta od divljači. Lovna osnova lovnog područja naročito sadrži: prikaz stanja lovišta; prirodne i druge uslove za gazdovanje krupne divljači; fond divljači; ciljeve gazdovanja u lovnom području i mere za ostvarivanje ciljeva; mere zaštite krupne divljači; mere za sprečavanje šteta od divljači i lov divljači. Lovna osnova lovišta, odnosno lovnog područja za naredni period donosi se četiri meseca pre isteka vremena za koji je doneta prethodna lovna osnova. Ministar donosi propis kojim se bliže uređuje sadržina i način izrade lovnih osnova iz st. 2. i 3. ovog člana.

  Član 29.
  Saglasnost na lovnu osnovu lovišta, odnosno lovnog područja daje ministar.

  Član 30.
  Lovne osnove lovišta koja su obuhvaćena lovnim područjem moraju biti usklađene sa lovnom osnovom lovnog područja. Korisnik lovišta je dužan da u lovnoj osnovi lovnog područja, odnosno lovišta evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

  Član 31.
  Korisnici susednih lovišta i površina van lovišta dužni su da usklađuju mere zaštite i gajenja divljači utvrđene lovnim osnovama, a naročito u pogledu: brojanja divljači, vremena vršenja odstrela, broja divljači za odstrel i drugih pitanja od zajedničkog interesa.

  Član 32.
  Korisnik lovišta je dužan da donese godišnji plan gazdovanja lovištem (u daljem tekstu: godišnji plan) usklađen sa lovnom osnovom lovišta. Godišnji plan sadrži naročito: površinu lovišta, prirodne i druge uslove, stanje populacije divljači, mere gajenja i zaštite divljači, obim lova i mere za sprečavanje šteta od divljači. Godišnji plan se donosi za period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine (lovna godina), najkasnije do 30. aprila tekuće godine. Zabranjen je lov divljači pre donošenja godišnjeg plana. Korisnik lovišta je dužan da utvrdi broj i stanje divljači pre izrade godišnjeg plana. Ministar donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade godišnjeg plana.

  Član 33.
  Korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, vode i šume na kome se lovište nalazi, dužan je da dozvoli vršenje radnji predviđenih lovnom osnovom i godišnjim planom i drugim planovima i programima donetim u skladu sa ovim zakonom. U slučaju iz stava 1. ovog člana korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, šume i voda ima pravo na naknadu za pričinjenu štetu ili ograničenje prava korišćenja u skladu sa posebnim propisima.

  V SREDSTVA ZA UNAPREĐIVANJE GAJENJA I ZAŠTITE DIVLJAČI

  Član 34.
  Sredstva za unapređivanje gajenja i zaštite divljači obezbeđuju se iz: 1) sredstva koja se izdvajaju iz ukupnog prihoda ostvarenog gazdovanjem lovištem korisnika lovišta najmanje u visini od 30%; 2) ostalih izvora; Visinu sredstva iz stava 1. ovog člana utrvrđuje korisnik lovišta. Sredstva za unapređivanje gajenja i zaštite divljači iz stava 1. ovog člana koriste se za: nabavku i unošenje divljači u lovište, ograđivanje lovišta i delova lovišta za intenzivno gajenje divljači, veštačku proizvodnju divljači, podizanje uzgojno-zaštitnih i lovnotehničkih objekata u lovištu, nabavku opreme za rad u lovištu, izradu lovnih osnova i druge namene bitne za unapređivanje lovstva. Vrednost uloženog rada i drugih ulaganja lovaca lovačkog udruženja u lovišta posebno se iskazuje i evidentira ako vrednost izvršenih radova u lovištu i za te iznose se umanjuje ukupan prihod iz koga se izdvaja visina sredstava iz stava 1. tačka 1) ovog člana. Korisnik lovišta je obavezan da posebno evidentira sredstva za unapređivanje gajenja i zaštite divljači, kao i njihovo korišćenje. Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednoj godini.

  Član 35.
  Za brže unapređivanje gajenja i zaštite određenih vrsta divljači obezbeđuju se podsticajna sredstva u budžetu Republike. Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se u skladu sa Programom unapređivanja zaštite i gajenja divljači koji donosi Ministarstvo (u daljem tekstu: Program). Saglasnost na Program daje Vlada Republike Srbije. Sredstva za realizaciju Programa koriste se bez obaveze vraćanja. Neutrošena sredstva u tekućoj godini mogu se koristiti za iste namene u narednoj godini.

  Član 36.
  Raspodelu sredstava za realizaciju Programa vrši Ministarstvo na osnovu sprovedenog javnog oglasa.

  Član 37.
  Pravo za korišćenje sredstava iz člana 35. stav 1. ovog zakona imaju korisnici lovišta i druga preduzeća koja se bave poslovima unapređenja lovstva (u daljem tekstu: korisnici sredstava) ako obezbedi sopstveno učešće od najmanje 50% predračunske vrednosti radova. Uz zahtev za dodelu sredstava korisnici sredstava prilazu projekat, odnosno plan za realizaciju mera utvrđenih u Programu. O korišćenju podsticajnih sredstava Ministarstvo sa korisnikom lovišta zaključuje ugovor.

  Član 38.
  O izvršenim obavezama nastalim po ugovoru zaključenom u skladu sa odredbom člana

  37. ovog zakona, korisnik sredstava podnosi izveštaj Ministrarstvu do 31. decembra za tekuću godinu.

  VI LOV I KORIŠĆENJE DIVLJAČI

  Član 39.
  Lov divljači obuhvata odstrel divljači, hvatanje divljači, sakupljanje odstreljene divljači i njenih delova, kao i sakupljanje jaja pernate divljači. Divljač zaštićena lovostajem može se loviti u lovištama. Na površinama van lovišta, Ministarstvo može da odobri lov lovostajem zaštićene divljači pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Zabranjen je lov divljači u plantažnim voćnjacima i vinogradima, rasadnicima i drugim šumskim i poljoprivrednim površinama koje su ograđene ogradom kroz koju dlakava divljač ne može da prolazi; površinama koje se koriste za vojne i komunalne potrebe, ako i drugim površinama i objektima kada je to utvrđeno posebnim propisom. Lov krupne divljači vrši se uz dozvolu koju izdaje korisnik lovišta, a lov sitne divljači uz lovnu kartu koju izdaje Lovački savez Srbije. Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, u područjima koja odredi ministar, može da se lovi lovostajem zaštićena divljač koja pričinjava štetu. Obrazac dozvole iz stava 5. ovog člana propisuje ministar, a obrazac lovne karte propisuje Lovački savez Srbije. Ministarstvo vrši nadzor nad izvršavanjem poverenih poslova iz stava 7. ovog člana.

  Član 40.
  Lov, zaštita, gajenje i korišćenje divljači u nacionalnim parkovima i drugim prirodnim dobrima vrši se u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine i upravljanje nacionalnim parkovima.

  Član 41.
  Divljač može loviti lice sa položenim lovačkim ispitom. Lica šumarske, biološke i poljoprivredne struke, koja su u toku školovanja izučavala predmet lovstvo nisu dužna da polažu lovački ispit. Korisnik lovišta može dozvoliti lov u turističke svrhe i licima koja nemaju položen lovački ispit, pod uslovima koje utvrdi svojim aktom. Lice bez položenog lovačkog ispita može loviti divljač koja je van režima zaštite kada mu ova divljač neposredno pričinjava štetu, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Lovački savez Srbije donosi program i utvrđuje uslove za polaganje lovačkih ispita i izdaje ispravu o oslobađanju od polaganja ispita iz stava 2. ovog člana. Ministarstvo vrši nadzor nad izvršavanjem poverenih poslova iz stava 5. ovog člana.

  Član 42.
  U lovištu su preko 5.000 ha može se dozvoliti obučavanje lovačkih pasa ptičara i jamara, ako je lovnom osnovom deo lovišta do 50 ha namenjen za obučavanje pasa ptičara i jamara, a za goniče u lovištu sa preko 10.000 ha ako je lovnom osnovom deo lovišta do 500 ha, namenjen za obučavanje pasa goniča. Obučavanje lovačkih pasa u lovištu dozvoljava korisnik lovišta. Korisnik lovišta može dozvoliti lov i obuku lovačkih pasa u lovištu stranim državljanima uz posredovanje preduzeća ili agencija koje su ovlašćene i registrovane za vršenje turističkih poslova. Ministar donosi propis kojim se bliže uređuju uslovi pod kojim strani državljanin može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa.

  Član 43.
  Korisnik lovišta koji je registrovan za vršenje izvoznih poslova može izvoziti ili delove divljači neposredno ili preko preduzeća koje je registrovano za vršenje tih poslova. Preduzeće, odnosno turistička organizacija koja se bavi lovnim turizmom za obavljanje poslova organizovanja i stručnog izvođenja lova divljači, mora imati zaposleno lice šumarske, biološke ili poljoprivredne struke stočarskog smera.

  Član 44.
  Korisnik lovišta utvrđuje svojim pravilima naročito: način organizovanja lova, vreme trajanja lova, kontrolu izlovljavanja divljači, naknadu za učinjenu štetu lovaca u lovištu, mere sigurnosti u lovu i način korišćenja objekata u lovu.

  Član 45.
  Ulovljena ili uginula divljač i njeni delovi (trofeji i dr.) pripadaju korisniku lovišta. Za korišćenje ulovljene divljači i delova divljači lovci turisti plaćaju iznos korisniku lovišta u visini tržišne cene. Lovac, član lovačkog udruženja koje gazduje lovištem, korisniku lovišta za korišćenje divljači i njenih delova plaća iznos u visini utvrđenoj u cenovniku koji donosi korisnik lovišta. Iznosi u cenovniku iz stava 3. ovog člana ne mogu biti manji od 20% tržišne vrednosti za sitnu divljač, odnosno 30% od tržišne vrednosti za krupnu divljač i delove divljači. Tržišnom cenom, u smislu ovog zakona, smatra se cena koju, zavisno od ponude i tražnje na domaćem i stranom tržištu, utvrđuje Lovački savez Srbije, odnosno preduzeće.

  Član 46.
  Divljač zaštićenu lovostajem zabranjeno je loviti:
  1) ako je ugrožena požarom, poplavom, snežnim nanosima, poledicom i drugim elementalnim nepogodama;
  2) upotrebom reflektora (farova), baklji i drugih veštačkih svetlosnih izvora (osim divlje svinje), aeronautičnih mašina, ogledala, gramofona, magnetofona i živih mamaca, kao i upotrebom hrane u koju se stavljena omamljujuća sredstva;
  3) upotrebom pasa koji nisu lovački rasni psi, koji nemaju rodovnik i ocenu urođenih osobina (ispit u radu);
  4) upotrebom pasa dugonogih goniča za lov u nizijskim lovištima (do 500 m nadmorske visine) i u lovištima u kojima se gaji srna, muflon, divokoza i jelen;
  5) upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica, osim u za to namenjenim lovištima;
  6) upotrebom luka i strele, osim lova na krupnu divljač u ograđjenim lovištima do 1000 ha površine;
  7) zamkama ili klopkama, a ptice pomoću lepkova, mreža i kućica sa mrežom, ili pomoću drugih sredstva za masovno hvatanje, odnosno uništavanje ptica;
  8) gađanjem iz motornih vozila i gaženjem motornim vozilima;
  9) vojničkim oružjem i vojničkom municijom.

  Član 47.
  Zabranjeno je loviti lovačkom municijom za olučene cevi, i to: 1) medveda municijom kalibra ispod 7 d` 64 mm i težinom zrna lakšom od 11,0 grama;
  2) jelena i divlju svinju municijom kalibra ispod 7 d` 57 mm i težinom zrna lakšom od 11,0 grama, odnosno 9,0 grama;
  3) jelena lopatara, virdžinijskog jelena, muflona i divokozu municijom kalibra ispod 6,2 d` 51 mm i težinom zrna lakšom od 6,0 grama;
  4) srneću divljač municijom kalibra ispod 5,6 d` 41 i težinom zrna lakšom od 3,5 grama.
  Divljač iz stava 1. ovog člana zabranjeno je loviti puškom sa glatkim cevima, osim divlje svinje.
  Ptice i zečeve zabranjeno je loviti puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka.

  Član 48.
  Ranjenu i bolesnu divljač dozvoljeno je odstreliti i u vreme kad je lov zabranjen. Korisnik lovišta, po izvšrenom odstrelu divljači iz stava 1. ovog člana, dužan je da pribavi nalaz o zdravstvenom stanju odstreljene divljači od nadležne veterinarske službe.

  Član 49.
  Ulovljena divljač i trofeji divljači mogu se izneti iz lovišta i staviti u promet ako je za njih izdata propratnica, odnosno trofejni list. Trofejima divljači, u smislu ovog zakona, smatraju se: rogovlje svih vrsta jelena i srndaća; rogovi muflona, divojarca i divokoze; zubi (kljove) divljeg vepra; zubi očnjaci jelena; lobanja i krzno medveda, vuka, risa i divlje mačke, lobanja lisice i jazavca, preparirana divljač i njeni preparirani delovi. Propratnicu, odnoso trofejni list izdaje, na propisanom obrascu, korisnik lovišta. Korisnik lovišta je dužan da vodi evidenciju o trofejima odstreljene divljači iz stava 2. ovog člana i o izdatim trofejnim listovima. Ministar donosi propis o obrascu, sadržini i načinu izdavanje propratnice, odnosno trofejnog lista i o načinu vođenja evidencije trofeja i izdatim trofejnim listovima.

  Član 50.
  Trofejni list se izdaje na osnovu ocene komisije koju obrazuje korisnik lovišta. Komisija iz stava 1. ovog člana vrši ocenu trofeja na osnovu standarda Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači (u daljem tekstu: CIC). Članovi komisije iz stava 1. ovog člana moraju da imaju položen ispit za ocenjivanje trofeja. Program i način polaganja ispita iz stava 3. ovog člana donosi Lovački savez Srbije. Ministarstvo vrši nadzor nad izvršavanjem poverenih poslova iz stava 4. ovog člana.

  Član 51.
  Zabranjeno je da se iznese iz zemlje trofej od divljači čija je vrednost izražena u poenima, prema CIC-u, veća od:
  1) za običnog jelena, 248 poena
  2) za jelena lopatara, 209 poena
  3) za virdžinijskog jelena, 419 poena
  4) za srndaća, 185 poena
  5) za divojarca i divokozu, 120 poena
  6) za muflona, 242 poena
  7) za medveda i mečku, 582 poena
  8) za divljeg vepra, 142 poena
  9) za vuka, 160 poena
  10) za divlju mačku, 65 poena

  Član 52.
  VII SPREČAVANJE ŠTETA I NAKNADA ŠTETE

  Član 53.
  Korisnici lovišta, odnosno vlasnici i korisnici zemljišta, voda i šuma na kojima se lovište nalazi i površina van lovišta na kojima se divljač nalazi dužni su da preduzimaju mere za sprečavanje šteta koje divljač moze pričiniti imovini ili ljudima. Korisnici lovišta koja se prostiru na kompleksu državnih šuma, voda i zemljišta, propisaće mere bezbednosti, kojih su dužni da se pridržavaju fizička lica u lovištu. Ministar donosi propis kojim se bliže uređuju mere iz stava 1. ovog člana.

  Član 54.
  Štetu koju pričini lovostajem zaštićena divljač nadoknađuje korisnik lovišta, pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje šteta od divljači. Štetu koju pričini divljač za koju je propisana trajna zabrana lova nadoknađuje Republika, pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje šteta od divljači. Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, voda i šume kome je prišinjena šteta od divljači, dužan je da za naknadu štete korisniku lovišta, odnosno Ministarstvu podnese odštetni zahtev u roku od tri dana od dana nastanka štete. Korisnik lovišta i vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, voda i šume na kojima je lovište ustanovljeno, štetu utvrđuju sporazumno.

  Član 55.
  Za štetu pričinjenu vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta, vode i šume prilikom lova lovaca i njihovih pomagača, odgovoran je korisnik lovišta. Korisnik lovišta ima pravo na naknadu za plaćenu štetu iz stava 1. ovog člana.

  Član 56.
  Građani i pravno lice koje lovi divljač suprotno ovom zakonu ili na drugi način uništi divljač, uništava lovne i lovnotehničke objekte, oznake granica ili na drugi način pričini štetu dužan je da štetu naknadi korisniku lovišta. Građanin i pravno lice koje organizuje lov protivzakonito kazniće se u skladu sa ovim zakonom. Propis o visini štete za ulovljenu divljač ili na drugi način uništenu divljač iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

  VIII ČUVANJE LOVIŠTA

  Član 57.
  Korisnik lovišta je dužan da obezbedi i organizuje čuvanje lovišta. Čuvanje lovišta vrše lovočuvari. Lovočuvar je zaposleno lice koje je završilo najmanje III stepen šumarske struke, tehničar za gazdovanje šumama, odnosno tehničar za gazdovanje lovištima i koje ispunjava propisane uslove za nošenje oružja i druge uslove utvrđene zakonom, kao i uslove utvrđene aktom korisnika lovišta. Lovačko udruženje koje gazduje lovištem u slučaju veće ugroženosti divljači od protivzakonskog lova, može pored lovočuvara iz stava 1. ovog člana, za čuvanje lovišta ovlastiti i pojedine svoje članove koji ispunjavanju propisane uslove za nošenje oružja i imaju položeni lovački ispit.

  Član 58.
  Lovočuvar je ovlašćen i dužan da:
  1) od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim i drugim psima u lovištu zahteva da pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, lovnu kartu i dozvolu za lov;
  2) u lovištu vrši pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje divljači, lica za koja postoji sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljač, trofeje i druge delove divljači;
  3) privremeno oduzme bespravno ulovljenu ili uhvaćenu divljač, trofeje i druge delove divljači, kao i predmete, pse i druga sredstva kojima je izvršen bespravan lov ili naneta šteta lovištu i da ih bez odlaganja preda nadležnom organu.
  Lovočuvar je dužan da licu od koga su oduzeti ulov, psi, sredstva i drugi predmeti za lov izda potvrdu.
  Lice iz stava 1. tačka 1) i 2) ovog člana dužno je da na zahtev lovočuvara pokaže isprave i omogući pregled ulova i sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz prenošenje ulovljene divljači i njenih delova.

  Član 59.
  Lovočuvar vrši dužnost naoružan oružjem koje odredi korisnik lovišta. Lovočuvar i ovlašćeni član lovačkog udruženja koji čuva lovište ima legitimaciju koju na propisanom obrascu izdaje korisnik lovišta. Lovočuvar je dužan da prilikom čuvanja lovišta nosi službeno odelo sa oznakom na kojoj je ispisana reč "Lovočuvar" ako zakonom nije drugačije određeno. Ministar donosi propis o obrascu legitimacije lovočuvara i o službenom odelu lovočuvara.

  IX NADZOR
  Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa i drugih akata donetih na osnovu njega, vrši Ministarstvo. Ministarstvo može da zahteva od korisnika lovišta podnošenje izveštaja, obaveštenja o vršenju poverenih poslova, da daje obavezne instrukcije i upozorava na neizvršavanje poverenih poslova. Inspekcijski nadzor vrši lovna inspekcija.

  Član 61.
  U vršenju poslova inspekcije lovni inspektor je ovlašćen i dužan da vrši kontrolu:
  1) propisanih uslova koje korisnik lovišta mora ispunjavati za gazdovanje lovištem;
  2) sprovođenja lovnih osnova, godišnjeg plana gazdovanja i privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem;
  3) poslovnih knjiga i ostale dokumentacije kada je to potrebno radi uvida u korišćenje sredstava, primenu propisa i mera koje se odnose na divljač i lovišta;
  4) lovljenja divljači, dozvola za lovljenje divljači, propratnica i trofejnih listova za ulovljenu divljač;
  5) objekata u lovištu i radova koji se izvode u lovištu;
  6) izdvajanja, obračuna, evidentiranja i korišćenja sredstava iz člana 34. stav 1. i člana 35. ovog zakona;
  7) kontrolu mera zabrana iz član 13. i 14. ovog zakona;
  U vršenju poslova iz stava 1. ovog člana lovni inspektor je dužan da:
  1) privremeno zabrani lov i druge radnje koje su protivne odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;
  2) privremeno oduzme protivzakonito ulovljenu divljač i njene delove, protivzakonito stavljene u promet ili protivzakonito prisvojenu uginulu divljač i njene delove, kao i sredstva i predmete kojima su izvršene ove radnje do konačne odluke nadležnog organa;
  3) naredi mere za sprečavanje šteta u hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes;
  4) obaveštava nadležne organe o zapaženim nepravilnostima za čije otklanjanje je nadležan drugi organ.
  U slučajevima iz stava 2. tačka 1), 2) i 3) ovog člana žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

  Član 62.
  Novčanom kaznom od najmanje 200.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima, kazniće se za privredni prestup preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ili drugo pravno lice ako:
  1) organizuje lov, uništava i ugrožava opstanak bilo koje vrste divljači u prirodi, ili lovi divljač zaštićenu trajnom zabranom lova (član 3. stav 2. i član 4. stav 1);
  2) hvata i drži divljač suprotno zabrani iz člana 6. ovog zakona;
  3) na određeno vreme ne obustavi lov ugrožene vrste lovostajem zaštićene divljači (član 9);
  4) vrši trovanje divljači (član 14);
  5) lovište ili deo lovišta koje mu je dato na gazdovanje ustupi drugom na gazdovanje ili da u zakup (član 20. stav 7);
  6) kao korisnik zemljišta, vode i šume, na kojima se lovište nalazi, ne dozvoli radnje i mere predviđene lovnom osnovom (plan 33);
  7) dozvoli lov ili obuku lovačkih pasa suprotno odredbi člana 42. ili ako vrši izvod divljači i delova divljači suprotno odredbi člana 43. stav 1. ovog zakona, odnosno organizuje i stručno izvodi lov suprotno odredbi člana 43. stav 2. ovog zakona;
  8) svojim pravilima ne utvrdi prava, uslove i druga pitanja za lov (član 44), ne utvrdi ili ne naplati iznos za korišćenje divljači odnosno ako ga utvrdi ili naplati suprotno članu 45. st. 3. i 4. ovog zakona;
  9) lovi ili organizuje lov divljači zaštićenu lovostajem suprotno članu 46. ovog zakona;
  10) dozvoli iznošenje iz zemlje trofeja divljači čija je vrednost izražena u poenima veća od utvrđene vrednosti u članu 51. ovog zakona.
  Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od najmanje 10.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. Za privredni prestup iz stava 1. tačka 5), 7), 8), 9) i 10) ovog člana izrećiće se, pored propisane kazne, i meru oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prestupa.

  Član 63.
  Novčanom kaznom od najmanje 150.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima, kazniće se za privredni prestup preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ako:
  1) od ukupne površine lovišta kojim gazduje ne odredi najmanje jednu petinu za rezervat (plan 7. stav 1), ili lovi u rezervatu suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;
  2) pre unošenja divljači u lovište ne izvrši njenu zdravstvenu kontrolu (član 8. stav 1), ili ako u lovište unese novu vrstu divljači suprotno odredbi člana 8. stav 3. ovog zakona;
  3) postupi suprotno odredbama člana 13. ovog zakona;
  4) gazduje lovištem a ne ispunjava uslove iz člana 24. ovog zakona;
  5) ne donese lovnu osnovu lovišta, odnosno lovnog područja, odnosno kao jedan od korisnika lovišta u lovnom području ne obezbedi sredstva za izradu lovne osnove lovnog područja (član 27. stav 2, 3, i 4);
  6) ne donese godišnji plan u određenom roku (član 32. stav 3) ili lovi divljač bez donetog godišnjeg plana, (član 32. stav 4) ili je plan gazdovanja neusklađen sa lovnom osnovom (član 32. stav 1);
  7) postupi suprotno odredbi člana 34. zakona;
  8) postupi suprotno članu 49. stav 1. ovog zakona;
  9) ne donese lovnu osnovu lovišta, odnosno lovnog područja u roku iz člana 70. st. 1. i 2. ovog zakona;
  10) ne donese privremeni godišnji plan gazdovanja lovištem ili ga donese suprotno odredbi člana 70. stav 4. ovog zakona.
  Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od najmanje 8.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupa i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

  Član 64.
  Novačnom kaznom od najmanje 12.000.000 do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o prekršajima, kazniće se za prekršaj preduzeće, Lovački savez Srbije, odnosno lovačko udruženje ili drugo pravno lice ako:
  1) bez odobrenja Ministarstva izvšri ograđivanje površina u lovištu (član 5.stav 3);
  2) lovi zaštićenu divljač suprotno odredbi člana 10. stava 1. ovog zakona;
  3) ne stara se o zaštićenoj divljači u smislu odredbi člana 11. ovog zakona;
  4) vidno ne obeleži granice lovišta i granice rezervata u lovištu (član 23);
  5) ne postupi u skladu sa članom 31. ovog zakona;
  6) ne utvrdi broj divljači pre izrade godišnjeg plana (član 32. stav 5) ili ne izvrši brojanje divljači na način određen u članu 32. stav 6. ovog zakona;
  7) dozvoli lov licima koja nemaju položen lovački ispit (član 41. stav 1);
  8) utvrđuje tržišnu cenu suprotno članu 45. stav 5. ovog zakona;
  9) lovi divljač suprotno članu 47. ovog zakona;
  10) ne vodi evidenciju o trofejima divljači i o izdatim trofejnim listovima (član 49. stav 4);
  11) ne preduzme propisane mere za sprečavanje šteta koje može naneti divljač (član 53);
  12) ne obezbedi i ne organizuje čuvanje lovišta (član 57. stav 1. i 2) ili obezbedi čuvanje lovišta suprotno odredbi člana 57. stav 3. ovog zakona;
  13) lovočuvaru ne izda legitimaciju ili izda legitimaciju na nepropisnom obrascu (član 59. stav 2);
  14) ne postupi po rešenju lovnog inspektora (član 61. stav 3);
  15) u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje sa ovim zakonom (član 69. stav 1), ili postupi suprotno odredbama člana 69. st. 2. i 3. ovog zakona;
  16) postupi suprotno odredbi člana 70. st. 4. i 5. ovog zakona.
  Za prekršaj iz stava 1. tačka 2), 7) i 8) ovog člana, uz kaznu za prekršaj oduzeće se i imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od najmanje 3.500.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o prekršajima i odgovorno lice u preduzeću, lovačkom udruženju ili drugom pravnom licu.

  Član 65.
  Novačnom kaznom od najmanje 9.500.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o prekršajima, kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
  1) uništava ili ugrožava opstanak bilo koje divljači u prirodi (član 3. stav 2);
  2) lovi divljač zaštićenu trajnom zabranom lova (član 4. stav 1), ili lovi divljač u vreme lovostaja (član 4. stav 2), ili postupi suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona;
  3) lovi u rezervatu suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;
  4) vrši žetvu ili košenje poljoprivrednim mašinama suprotno članu 13. stav 1. ili vrši radnje suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;
  5) vrši trovanje divljači (član 14);
  6) postupi suprotno članu 16. ovog zakona;
  7) lovi zaštićenu divljač van lovišta (član 39. stav 2), ili lovi divljač bez dozvole, odnosno lovne karte (član 39. stav 5), ili lovi divljač suprotno odredbi člana 39. stav 4. ovog zakona;8) lovi ili organizuje lov ili prisvoji divljač i delove divljači suprotno odredbi člana 45. ili lovi divljač suprotno članu 46. i 47. ovog zakona;
  9) stavi u promet ili iznese iz lovišta ulovljenu divljač ili njene delove suprotno članu 49. stav 1. ovog zakona;
  10) postupi suprotno članu 52. ovog zakona;
  11) postupi suprotno članu 56. stav 2. ovog zakona;
  12) postupi suprotno članu 58. stav 3. ovoga zakona;
  Za prekrašaj iz stava 1. tačka 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), i 12) pored izricanja novčane kazne, oduzeće se i predmeti koji su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

  Član 66.
  Novčanom kaznom od najmanje 7.500.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o prekršajima, kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
  1) postupi suprotno članu 5. stav 4. ovog zakona;
  2) ne dozvoli radnje i mere predviđene lovnom osnovom, odnosno koje se preduzimaju do predaje lovišta na gazdovanje (član 33);
  3) lovi divljač bez položenog lovačkog ispita (član 41. stav 1), odnosno lovi suprotno članu 41. stav 4. ovog zakona;
  4) za ranjenu ili bolesnu divljač odstreljenu u vreme zabrane lova ne pribavi potvrdu nadležne veterinarske službe (član 48. stav 2);
  5) postupi suprotno odredbi iz člana 51. ovog zakona;
  6) ne preduzme propisane mere za sprečavanje šteta koju divljač može pričiniti (član 53);
  Za prekršaj iz stava 1. tačka 3) i 5) pored izricanja novčane kazne oduzeće se i predmeti koji su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

  X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 67.
  Ministar će ustanoviti lovišta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Lovišta koja se ustanove po ovom zakonu u granicama lovišta koja su ustanovljena po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona mogu se dodeliti korisniku lovišta na gazdovanje bez oglasa.

  Član 68.
  Korisnik lovišta koji je lovištem gazdovao do stupanja na snagu ovog zakona gazdovaće tim lovištem do ustanovljenja i predaje lovišta na gazdovanje po ovom zakonu. Dosadašnji korisnik lovišta kome po stupanju na snagu ovog zakona nije dodeljeno lovište ili deo lovišta na gazdovanje ima pravo naknade za neamortizovani deo izgrađenih lovnotehničkih i lovnih objekata i naknadu troškova za lovnu osnovu ako su ulaganja u te objekte i lovne osnove veća od prihoda iz gazdovanja lovištem uključujući i članarinu lovaca koja je ulagana u lovište. Visinu naknade iz stava 2. ovog člana utvrđuju sporazumno raniji i novi korisnik lovišta, a ako do sporazuma ne dođe visinu naknade utvrđuje Ministarstvo. Naknadu iz stava 2. ovog član plaća novi korisnik lovišta, odnosno dela lovišta.

  Član 69.
  Korisnici lovišta, kao i preduzeća koja se staraju o divljači van lovišta dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona. Lovočuvari koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ne ispunjavaju uslove iz člana 57. ovog zakona mogu vršiti te poslove najkasnije do 31. decembra 1997. godine. Korisnik lovišta koji na dan zaključivanja ugovora iz člana 22. ovog zakona nema lovočuvara dužan je da najkasnije u roku od šest meseci od dana zaključenja ugovora zaposli lice za obavljanje poslova čuvanja lovišta a do tog roka da obezbedi i organizuje čuvanje lovišta putem lovočuvara na način utvrđen ovim zakonom.

  Član 70.
  Korisnik lovišta je dužan da donese lovnu osnovu za lovište u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o davanju lovišta na gazdovanje. Korisnici lovišta koji gazduju lovištima obuhvaćenim lovnim područjem dužni su da donesu lovnu osnovu u roku od godinu dana od dana ustanovljenja lovnog područja. Lovnoprivredne osnove za lovišta kojima se ne promene granice važe do isteka njihovog roka važenja. U periodu iz stava 1. ovog člana lovištima se gazduje na osnovu privremenog godišnjeg plana koji donosi korisnik lovišta a koji sadrži naročito: prikaz stanja lovišta (površine, prirodni i drugi uslovi, vrsta i broj divljači, dinamika populacije, objekti i ciljevi), plan gajenja, plan zaštite, plan odstrela i mere za sprečavanje šteta od divljači i na divljači i evidenciju izvršenih radova. Korisnik lovišta do izrade nove lovne osnove za lovište, obuku lovačkih pasa ptićara, jamara i goniča, može da dozvoli na osnovu odobrenja Ministarstva.

  Član 71.
  Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lovstvu ("Službeni glasnik SRS" br. 23/86 _ prečišćeni tekst i 45/90).

  Član 72.
  Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona iz člana 71. ovog zakona.

  Član 73.
  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  Views: 4821 | Added by: Matke | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Name *:
  Email *:
  Code *: